Skip to main content

Gewiichtsreduktioun

Ofhuele mat Hypnos

Sou kanns Du Gewiicht verléiere – ouni op eppes ze verziichten

Ofhuele klengt an der Therapie ëmmer zimlech einfach ass an der Praxis dacks schwéier hinzekréien. Fir di richteg Aart a Weis ze fanne am beschte Gewiicht ze verléieren ass daks relativ frustréierend; bei deene meeschte Programmer muss een op genau dat verzichte wat en am allerléifsten huet.

Bei der virtueller Mobandtherapie kanns Du ofhuelen ouni op eppes ze verzichten. Bei dëser „alternativer“ Therapie léiers Du rëm op d’Signaler vun dengem Kierper ze lauschteren, déis Du laang ignioréiert hues, zum Beispill: Déin Siedegungsgefill.

Ech bréngen Dir op eng einfach Aart a Weis bei, Deng Kierpersignaler ze spieren an hinnen nozelauschteren; ganz ouni Bounce-Back Effekt (Jo-Jo Effekt).

Wichteg ass, dass all Sëtzung vun der Gewiichtsreduktioun individuell op Dech ofgestëmmt gëtt.

Zill ass all déi Blockaden déi Dech am Alldag behënneren am Ënnerbewosstsinn opzedecken, se opzeléisen an/oder se ze läschen.

Déin Ënnerbewosstsinn gët drop programméiert sech rëm eng gesond, natierlech a gewiichtreduzéierend Iessgewunnecht unzeeegenen.